> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
 
 
      ความเป็นมา  |  บทบาท  |  โครงสร้างสถาบัน  |  ผู้บริหาร  |  บุคลากร  |  ติดต่อ
ความเป็นมา
 
ทพญ.เพ็ญจันทร์ เนื้อนุ้ย
ผู้อำนวยการ
สถาบันทันตกรรม
พ.ศ. 2532 – 2537
 
ทพ.ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์
ผู้อำนวยการ
สถาบันทันตกรรม
พ.ศ. 2537 – 2545
 
ทพญ.วันทนา พุฒิภาษ
ผู้อำนวยการ
สถาบันทันตกรรม
พ.ศ. 2545 – 2550
 
ทพ.สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ
ผู้อำนวยการ
สถาบันทันตกรรม
พ.ศ. 2550 – 2556
 
ทพญ.ฉวีวรรณ ักดีธนากุล
ผู้อำนวยการ
สถาบันทันตกรรม
พ.ศ. 2556 – 2559
ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันทันตกรรม
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

       สถาบันทันตกรรม เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์วิชาการทันตกรรม (center of dental technology) ของกรมการแพทย์ ฯ โดยมี ทพญ. สุขุมาลย์ ชลารักษ์ หัวหน้าแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบัน) เป็นหัวหน้าศูนย์ในปี พศ 2517

ศูนย์วิชาการทันตกรรม มีหน้าที่ส่งเสริมด้านวิชาการแก่ทันตแพทย์ของกรมการแพทย์และอนามัย โดยให้คำปรึกษา ทบทวน ฟื้นฟูความรู้ และค้นคว้าในวิชาการทันตกรรม ติดต่อเรื่องทุนและตัวบุคคล เพื่อไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานทางด้านทันตกรรมของกรมการแพทย์และอนามัยกับหน่วยราชการอื่น

ต่อมาในปี พศ 2518 ระบบบริหารราชการไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง กรมการแพทย์และอนามัยได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยที่กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานด้านวิชาการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โรงพยาบาล หรือสถาบันการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค และเนื่องจากทันตกรรมเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่กรมการแพทย์ต้องรับผิดชอบ จึงมีการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรม (dental center) ของกรมการแพทย์ และได้จัดให้ศูนย์ทันตกรรมอยู่ในแผนพัฒนาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520 – 2524 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมวิชาการแก่ทันตบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข

ในระยะแรกศูนย์ทันตกรรม กรมการแพทย์เน้นการอบรมระยะสั้นประมาณ 7 – 8 หลักสูตรต่อปี มีการจัดประชุมวิชาการประจำปี มีการนิเทศงานในส่วนภูมิภาค การจัดส่งเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

ต่อมาในปี พศ 2531 ได้มีการสร้างอาคารกรมการแพทย์ 6 ชั้นขึ้น ณ บริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน ศูนย์ทันตกรรมได้ย้ายออกจากโรงพยาบาลราชวิถี มาอยู่ ณ อาคารที่สร้างขึ้นใหม่นี้ โดยมีข้าราชการจำนวนหนึ่งย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคารแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2531 โดยมี ทพญ. เพ็ญจันทร์ เนื้อนุ้ย เป็นหัวหน้าศูนย์ทันตกรรม

จากการที่ศูนย์ทันตกรรมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรมการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานกลางทางด้านทันตกรรมของกรมการแพทย์ ประกอบกับในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 มีจุดมุ่งเน้นเพื่อให้การพัฒนาสุขภาพของประชาชนบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543 ทั้งยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรมเป็นโครงการหนึ่งในแผนงานนี้ ศูนย์ทันตกรรมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบในการตอบสนองนโยบายทางด้านทันตสาธารณสุขของรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตามแผนงาน / โครงการดังกล่าวนี้ อยู่ภายใต้ความจำกัดทั้งงบประมาณและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยจะเห็นได้ว่า มีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรไทย เพียง 1 : 21,000 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งกำหนดไว้ถึง 1 : 4,000 และอัตราส่วนร้อยละของงบประมาณของงานสาธารณสุข เมื่อเทียบกับการศึกษา และเศรษฐกิจ จะเป็นสัดส่วน 4.6 : 20.8 : 15.6 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีข้อจำกัดทั้งทางด้านบุคลากร และงบประมาณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทำให้มีโรคทางทันตกรรมที่ยุ่งยากมากขึ้น และประชาชนเองก็มีความรู้ทางทันตสุขศึกษามากขึ้น เกิดความต้องการการบำบัดรักษาทางทันตกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น และหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถที่จะสนับสนุนในด้านนี้ แม้แต่มหาวิทยาลัยก็ผลิตทันตแพทย์ผู้ชำนาญในแต่ละสาขาได้ไม่เพียงพอ กรมการแพทย์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาวิชาการทางทันตกรรม โดยจัดการส่งเสริม สนับสนุน อบรม นิเทศวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาบริการทางทันตกรรมให้สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง อันจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด ในปี พ.ศ. 2531 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีหนังสือขอแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติยกฐานะศูนย์ทันตกรรมให้เป็น สถาบันทันตกรรม (institute of dentistry) มีฐานะเทียบเท่ากอง ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2532 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พศ. 2532 และมี ทพญ.เพ็ญจันทร์ เนื้อนุ้ย เป็นผู้อำนวยการคนแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update : 24/05/2017