> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
 
 
      ความเป็นมา  |  บทบาท  |  โครงสร้างสถาบัน  |  ผู้บริหาร  |  บุคลากร  |  ติดต่อ
บทบาท
วิสัยทัศน์
       เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และให้บริการด้านทันตกรรม ระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

พันธกิจ
     สร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านทันตกรรม
     ถ่ายทอดความรู้/นวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านทันตกรรมให้แก่สถานบริการภาครัฐและเอกชน
     พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ทันตแพทย์และบุคลากรทางทางทันตกรรม
     พัฒนาการบริการทางการแพทย์ ด้านทันตกรรมใน ระดับตติยภูมิให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

บทบาทหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา

     ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านทันตกรรม
     ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านทันตกรรม แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ
       และเอกชน
     จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านทันตกรรม
     ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมแก่ทันตแพทย์และบุคลากร
       ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย