> กิจกรรม
        > การจัดซื่อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
        กิจกรรม  |  การจัดซื้อจัดจ้าง  |  การรับสมัครงาน
กิจกรรม
 
ผลการปฏิบัติงาน ปี 2557 การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) 

 

รายงานการไปศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมและสัมมนา
1.     เรื่องหรือวิชาที่ไป ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม และสัมมนา
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 10-11 มกราคม 2558 ระยะเวลา 2 วัน
ผู้ไปศึกษา/ดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนา
นายส่งศักดิ์ สุขสันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางพนิดา อุไรรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
2. สรุปรายงานการไปศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ฯลฯ
2.1 ประเด็น/หัวข้อสำคัญ
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
 
ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร
-          ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
-          การกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลบั่นทอนความสามารถขององค์กรที่จะบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
-          การกระทำหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโอกาสหรือสิ่งคุกคาม
-          ความถึงแนวโน้มหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเหตุการณ์อุบัติขึ้นจริง
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คืออะไร
-          กระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรประเมินผลกระทบของความเสี่ยงพัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยมีการบูรณาการและเน้นความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์บุคลากรกระบวนงานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับองค์การ
-          กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบุหาและควบคุมความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร
 
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุและจำแนกความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุหาและจำแนกความเสี่ยงในองค์กร
-          สำรวจว่ามีความเสี่ยงใดที่อาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน (Risks must be identified relation to strategic objectives)
-          จำแนกความเสี่ยงนั้นๆว่าเกิดขึ้นในระดับใดและเป็นความเสี่ยงประเภทใด (อาจใช้ตาราง Matrix)
-          จัดทำ/เขียน Risk Statement ซึ่งระบุสาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (What, Why and How Thines can arise)
 
-          การระบุหาและจำแนกความเสี่ยงอาจใช้
o   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
o   เจ้าภาพ/เจ้าของความเสี่ยงประเมินโดยใช้ (Risk Self Assessment)
o   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
-          สร้างความมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและข้าราชการทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบุ (ไม่ควรใช้การลงคะแนนหากไม่จำเป็นควรใช้การอภิปรายรับฟังความคิดเห็น)
-          เก็บข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายแก่การทบทวนและการจัดทำ Risk Registers and Risk Profile
 
ขั้นตอนที่2การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
เป็นการนำผลการประเมินความเสี่ยงมาประมวลเข้าด้วยกันซึ่งเบื้องต้นต้องคำนึงถึงระดับความเสี่ยงแผนผังประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง

 

          เหตุการณ์ หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอก ที่ส่งผลต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจมีผลทางด้านบวก ด้านลบหรือทั้งสองด้าน

ผู้บริหารจะต้องระลึกไว้ว่าความไม่แน่นอนยังคงอยู่แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อไรจะเกิดเหตุการณ์หรือผลลัพธ์เป็นอย่างไร และต้องพิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตของเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในและภายนอกโดยปราศจากการมุ่งเน้นว่าผลที่ได้รับจะเป็นบวกหรือลบ
ขอบเขตของเหตุการณ์ที่แฝงอยู่มีระดับจากเห็นได้ชัดจนถึงคลุมเครือ และการแฝงมีผลกระทบจากสำคัญไปจนถึงไม่สำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการมองข้ามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน การแยกแยะเป็นการกระทำที่ดีที่สุดในการประเมินค่าความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อของการประเมินค่าความเสี่ยงต่อไป
อย่างไรก็ตามข้อจำกัดยังคงมีอยู่และเป็นการยากที่จะแยกแยะเหตุการณ์ที่แฝงอยู่ แต่แม้ว่าเหตุการณ์ที่แฝงอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นไม่มาก ก็ไม่ควรจะถูกเพิกเฉยในขั้นตอนการแยกแยะเหตุการณ์ หากผลที่แฝงอยู่บนความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและแนวคิดการบริหารความเสี่ยงบางประการ

การบ่งชี้/ระบุความเสี่ยงในมิติต่างๆ ตามกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์กรทั่วไป
          1. ชี้/ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจไม่บรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและแต่ละขั้นตอนหลัก ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความไม่แน่นอนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรในกรอบเวลาที่กำหนด

          2. ระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้แผนงานไม่อาจบรรลุกิจกรรมและขั้นตอนตามเวลาที่กำหนดได้ เช่น ความสามารถของบุคลากร ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระบบงานไม่เอื้ออำนวย และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการขับเคลื่อนแผนงานให้ไปสู่ความสำเร็จได้

การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน

-          การจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอน (Uncertainty) ให้เป็นผลประโยชน์ (Benefits) ของส่วนราชการโดยฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น
-          มาตรการหรือการกระทำทุกอย่างของส่วนราชการในการจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน (Any action that is taken by the organization to address a risk forms part of what is known as ‘internal control’

ขั้นตอนที่ 5การรายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Review, Report & Presentation)
Reviewing and Reporting Risks
-          เพื่อติดตามว่ารูปแบบของความเสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม่
-          เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ผลจริงหากพบปัญหาก็จะได้หามาตรการใหม่/ใช้มาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเสี่ยงหากจำเป็น
 
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ (สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดหรือสังเกตผู้รู้เห็น)
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
-          ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Benefits)
-          ประโยชน์ด้านการเงิน (Financial Benefits)
-          ประโยชน์ต่อการบริหารแผนงานโครงการ (Programme Benefits)
-          ประโยชน์ต่อกระบวนงาน (Business Process Benefits)
-          ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโดยรวม (Overall Management Benefits)

3.ข้อคิดเห็นต่อการไปศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม

การระบุความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการในกรอบวัตถุประสงค์หลัก 4 ด้าน
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (
Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
เพราะฉะนั้นการระบุความเสี่ยงแต่ละประเด็น เราควรจำแนกออกมาเป็นความเสี่ยงแต่ละด้านให้ได้เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางการป้องกันได้อย่างทันท่วงที
 
4.ข้อเสนอแนะ
การบริหารความเสี่ยงที่มีการประเมินผลโดยรวม ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กร ตามหลักการนั้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง ไปสู่การบริหารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรสามารถยกระดับการบริหารความเสี่ยง จากน้อยไปสู่การบริหารความเสี่ยงที่สร้างคุณภาพมากขึ้นให้แก่องค์กร หรือจนกระทั่งปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์กรที่ดีมากที่สุด
 
                                                                           (นายส่งศักดิ์ สุขสันต์)
                                                                   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
       ผู้รายงาน