> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
 
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
 
 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
1. ชื่อหลักสูตร
   (ภาษาไทย)           หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์   
2. ชื่อประกาศนียบัตร
   (ชื่อเต็ม)                ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ทันตแพทยสภา                     
3.ระยะเวลาในการศึกษา
   - ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีและสามารถใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกิน 2 ปี
4. หลักการและเหตุผล
   เนื่อง จากผู้ช่วยทันตแพทย์ มีส่วนสำคัญมากในการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่มีการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ในแต่ละปีไม่เพียงพอกับ ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับนโยบายของรัฐให้มีการผลิตทันตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานบันทันตกรรมต้องมีการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นของทันตแพทย์ในอนาคต
5.อาจารย์ผู้ทำการสอน ประกอบด้วย
   5.1 ทันตแพทย์ของสถาบันทันตกรรม และสถาบันสมทบ
   5.2 อาจารย์พิเศษ
   5.3 ผู้ช่วยทันตแพทย์
6. หลักสูตรการศึกษา
   6.1 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ 38 หน่วยกิต ได้แก่
   6.1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน                      3             หน่วยกิต
   6.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ                     32             หน่วยกิต             
   6.1.3  หมวดวิชาเลือก                          1             หน่วยกิต
                        รวมทั้งสิ้น                    38             หน่วยกิต
   6.2 แผนการศึกษา

ลำดับ
รายวิชา
หน่วยกิต
 (บรรยาย – ปฏิบัติ)
หมวดวิชาพี้นฐาน (3 หน่วยกิต)
1
   ภาษาอังกฤษ I
1 (15-0)
2
   ภาษาอังกฤษ II
1 (15-0)
3
   บูรณาการของผู้ช่วยทันตแพทย์
1 (15-0)
   หมวดวิชาเฉพาะ (32 หน่วยกิต)
4
   เวชศาสตร์ช่องปาก
1 (15-0)
5
   ทันตวิทยาศึกษา
1 (15-0)
6
   วิทยาเอ็นโดดอนต์
1 (15-0)
7
   ปริทันตวิทยา
1 (15-0)
8
   ทันตกรรมประดิษฐ์
1 (15-0)
9
   ทันตกรรมหัตถการ
1 (15-0)
10
   ทันตกรรมสำหรับเด็ก
1 (15-0)
11
   ทันตกรรมจัดฟัน
1 (15-0)
12
   ทันตกรรมชุมชน
1 (15-0)
13
   ศัลยศาสตร์ช่องปาก
1 (15-0)
14
   ทันตรังสีวิทยา
1 (15-0)
15
   วัสดุทางทันตกรรม
2(15-30)
16
   หลักการทำให้ปราศจากเชื้อในงานทันตกรรม
1(15-0)
17
   ทันตกรรมสี่หัตถ์สำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์
1(15-0)
18
   การฝึกปฏิบัติการทั่วไป
1 (0-420)
16
   การฝึกปฏิบัติทางคลินิก
7 (0-1,080)
หมวดวิชาเลือกเสรี  (1 หน่วยกิต)
17
    วิชาเลือกเสรี (วิชาใดวิชาหนึ่ง)
1 (15-0)
           - พลศึกษา  
         - เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
38 (270-1,149)


7. การรับสมัครเข้าศึกษา
- ขอใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น3 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ หรือดาวน์โหลด ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ www.dentistry.go.th 
- รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น  วันที่    1   มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2560

8. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   8.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
   8.2 อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา
   8.3 มีความประพฤติดี
   8.4 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
   8.5 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   8.6 ไม่เคยต้องพ้นสภาพความเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
   8.7 ไม่เป็นผู้ตั้งครรภ์
   8.8 ผ่านการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
9. จำนวนรับเข้าศึกษา  30 คน
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
11. สอบในวันที่   5 มิถุนายน 2560
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2560
13. วันรายงานตัว  ลงทะเบียนเรียน  วันที่ 30 มิถุนายน 2560
14. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1      วันที่    3    กรกฎาคม  2560
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   คุณอภิรดี วาจาชื่น / คุณจิตรา จันทร์จำรัส สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้น 3 โทร. 0 2547 0335

16. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบของสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
        - ค่าธรรมเนียมการศึกษา                               35,000         บาท  
        - ค่าชุดฝึกปฏิบัติงาน ( 3 ชุด)                          5,400         บาท  
        - ค่ากิจกรรม , กีฬาสี                                       2,600         บาท
        - ค่าประกันของเสียหาย ปีละ                            1,000        บาท
        - ค่าประกันอุบัติเหตุ                                         1,000        บาท
        รวมตลอดหลักสูตร                                        45,000        บาท
        สำหรับเงินค่าประกันของเสียหาย สถาบันทันตกรรม จะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการศึกษา และผู้เข้าศึกษาไม่ได้ทำเครื่องมือ
และ/หรืออุปกรณ์ใดๆของสถาบันทันตกรรมเสียหายกรณีผู้เข้าศึกษาทำเครื่องมือและ/หรืออุปกรณ์ของ
และสถาบันทันตกรรมเสียหายจะต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับราคาจริงของเครื่องมือและ/หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ส่วนผู้ที่ไม่จบการศึกษาจะไม่คืนเงินให้