> กิจกรรม
        > การจัดซื่อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
        กิจกรรม  |  การจัดซื้อจัดจ้าง  |  การรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับราคาจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาการวิจัยพัฒนารูปแบบและผลิตต้นแบบรากเทียม Single tooth