> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนานโยบายสนับสนุนการจัดทำมาตรการควบคุมไอปรอทในสถาบันทันตกรรม

คู่มือเล่มเล็ก   คู่มือเล่มใหญ่

สาระสำคัญแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม
ในการใช้ปรอทอย่างปลอดภัย

 
แนวปฏิบัติทางทันตกรรม
ในการใช้ปรอทอย่างปลอดภัย
     

สรุปการอบรม วิชาการสัญจรการใช้ปรอทอย่างปลอดภัยในงานทันตกรรม ปี 2552

โครงการต่อเนื่องการพัฒนาขบวนการจัดการและใช้ปรอท ตามมาตรฐานควบคุมการใช้ปรอทอย่างปลอดภัยทางทันตกรรม

ประวัติวิทยากรไอปรอทสัญจร

กำหนดการอบรม “ วิชาการสัญจรการใช้ปรอทอย่างปลอดภัยในงานทันตกรรม” ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


กำหนดการอบรม “วิชาการสัญจรการใช้ปรอทอย่างปลอดภัยในงานทันตกรรม” ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
โรงพยาบาลอุดรธานี


สรุปการตรวจวัดระดับปรอทในหน่วยงาน 4 แห่ง

สรุปการศึกษาดูงาน รพ.หาดใหญ่-รพ.สงขลานครินทร์ รพ.บ้านตาก

สรุปการอบรม อาชีวอนามัย ณ รพ.ทรวงอก 18 กพ.53

สรุปการอบรมไอปรอท 53 พร้อมรูป จ.5 แห่ง