> กิจกรรม
        > การจัดซื่อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
        กิจกรรม  |  การจัดซื้อจัดจ้าง  |  การรับสมัครงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องสำหรับผู้อำนวยการ
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ Surgical set สำหรับ Mini Dental Implant Set
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (รากฟันเทียม) จำนวน 1,000 ชุด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับราคาจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาการวิจัยพัฒนารูปแบบและผลิตต้นแบบรากเทียม Single tooth
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับราคาจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Implant surgical motor system จำนวน 3 เครื่อง
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งยูนิตทันตกรรม จำนวน 28 ชุด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดซื้อวัสดุการแพทย์(เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดึงดูดสูง จำนวน 4ชุด)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(หัวกรอใช้สำหรับงานผ่าตัด)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 ราย