> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • วันที่ : 19-06-2017
   
 • งบประจำเดือนของสถาบันทันตกรรม
 • วันที่ : 16-06-2017
   
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา (หลักสูตร ๑ ปี)
 • วันที่ : 13-06-2017
   
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรทันตกรรมทั่วไป (หลักสูตร ๑ ปี)
 • วันที่ : 13-06-2017
   
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตร ๑ ปี)
 • วันที่ : 13-06-2017
   
 • Clinical Challenge in General Dentistry งานประชุมวิชาการ [ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง]
 • วันที่ : 09-06-2017
   
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • วันที่ : 31-05-2017
   
 • สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าอบรม 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
 • วันที่ : 03-04-2017
   
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่องรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร ๑ ปี)
 • วันที่ : 23-01-2017
   
 • ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่องแจ้งผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร ๖ เดือน)
 • วันที่ : 26-12-2016