> ความเป็นมา
        > บทบาท
        > โครงสร้างสถาบัน
        > ผู้บริหาร
        > บุคลากร
        > ติดต่อ
        > หลักสูตรอบรม
        > แนวปฎิบัติทางทันตกรรม
        > ทันตกรรมเพื่อวิชาชีพ
        > วิทยาการเพื่อประชาชน
        > กิจกรรม
        > การจัดซื้อจัดจ้าง
        > การรับสมัครงาน
 
 
บริการ

    สถาบันทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมแก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมในหลากหลายสาขา ได้แก่

           ทันตกรรมประดิษฐ์
                 - ครอบฟัน
                 - เดือยฟัน
                 - ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
                 - ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
         วิทยาเอ็นโดดอนต์
                 - การรักษาคลองรากฟัน
         ทันตกรรมหัตถการ
                 - อุดฟันด้วยวัสดอะมัลกัม
                 - อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
                 - ฟอกสีฟัน
                 - ครอบฟันบางส่วน
                 - อุดปิดช่องระหว่างฟัน
         ศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล
                 - ถอนฟัน
                 - ผ่าตัดฟันคุด
                 - ผ่าตัดกระดุกขากรรไกรและใบหน้า
         ทันตกรรมจัดฟัน
         ปริทันตวิทยา
                 - ขูดหินน้ำลาย
                 - ศัลย์ปริทันต์
         ทันตกรรมสำหรับเด็ก
                 - ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม
                 - ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบถอดได้
                 - ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น
                 - การรักษาคลองรากฟัน
                 - อุดฟันด้วยวัสดอะมัลกัม
                 - อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
                 - ถอนฟัน
                 - ขูดหินน้ำลาย
         ทันตกรรมป้องกัน
                 - เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก
                 - เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and Fissure Sealant)
                 - Preventive Resin Restoration (PRR)
         เวศศาสตร์ช่องปาก
         ทันตกรรมบดเคี้ยว
         ทันตกรรมรากเทียม

คลินิกบริการ
วัน - เวลาในการให้บริการ
       เวลาราชการ         จันทร์ - ศุกร์                       เวลา 8.30 – 16.30 น.
                                   เวลา 06.00 น.                  เปิดให้มาจองคิว
                                                                           รอบเช้ารับประมาณ 21 คิว
                                                                           รอบบ่ายรับประมาณ 14 คิว
                                   เวลา 07.30 - 10.00 น.     ให้มายื่นบัตร หรือทำบัตรใหม่ก่อนเข้าไปนั่งรอตรวจ
                                  เวลา 12.30 - 15.00 น.      ให้มายื่นบัตร หรือทำบัตรใหม่ก่อนเข้าไปนั่งรอตรวจ
       นอกเวลาราชการ   จันทร์ – ศุกร์                      เวลา 16.30 – 20.30 น.
                                   เสาร์ - อาทิตย์                    เวลา 8.30 – 16.30 น.
                                   เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-5470333
                                                 ต่อ 33313 (ในเวลาราชการ) ,
                                                 ต่อ 33320 , 3321 , 33322 , 33323 (นอกเวลาราชการ)

หลักฐานทำบัตรจ่ายตรงข้าราชการ/จ่ายตรงอปท.
ถ้าใช้สิทธิตัวเอง
     1.สำเนาบัตรข้าราชการ      1              ใบ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2.สำเนาบัตรประชาชน       1              ใบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ถ้าใช้สิทธิครอบครัว
     1.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใช้สิทธิ                                 1  ใบ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2.สำเนาบัตรประชาชน/สูติบัตร(กรณีบุตรที่อายุต่ำกว่า 15 ปี    1  ใบ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

update 11-11-2015